Veckans AdWords begrepp


Actual CPC (Cost Per Click) 1

Vad är Actual CPC?

Actual CPC är den genomsnittliga, faktiska kostanden som debiteras per klick på en annons. Ett max CPC sätts för sökorden, men den faktiska kostnaden, Actual CPC, blir ofta lägre än så och styrs av konkurrensen kring det berörda sökordet.


Så kalkyleras Actual CPC

Actual CPC blir kostnaden som minimalt krävs för att du ska behålla en bättre position än närmsta konkurrent.

Om ditt max CPC är 20 kr och närmaste konkurrent budat 10 kr, kommer ditt Actual CPC bli 10,1 kr. Detta förutsätter att ni har samma Quality score på det sökordet.

Actual CPC baseras nämligen på ditt Quality score och närmaste konkurrents Ad rank. Ad rank beräknas genom att Quality score multipliceras med max CPC. Om din konkurrent har 6 i Quality score och ett max CPC på 10 kr, är deras Ad rank lika med 60. Formeln för beräkning av Actual CPC:


konkurrentens Ad rank / ditt QS + 0.1kr = Actual CPC


Ponera att din Quality score är 10. Enligt siffror i föregående textstycke blir då din actual CPC :


60 / 10 + 0,1 kr = 6,1 kr i Actual CPC.


Med andra ord betalar du lägre än din konkurrents max CPC, trots en bättre position. Detta är tack vare att du har ett bättre Quality score än din konkurrent.

Detta är dock bara ett teoretiskt exempel. I verkligheten har du inte kännedom om konkurrenternas Quality scores och max CPC-bud. Den påvisar dock vikten av ett bra Quality score.

Ponera att denna konkurrent istället har ett Quality score på 8. Då blir Ad rank 80, och ditt Actual CPC blir:


80 / 10 + 0,1 kr = 8,1 kr i Actual CPC.


Eller ponera att du har lägre Quality score, till exempel 6, och din konkurrent har 8. Då blir din Actual CPC högre än din konkurrents max CPC (10kr):


80 / 6 + 0,1 kr ≈ 13,4 kr i Actual CPC.


Att ha ett bra Quality score är nyckeln till att uppnå goda resultat med AdWords.


Klickfrekvens – CTR 1

Vad innebär CTR?

CTR (Click-Throuh Rate) är ett tal som mäter hur många som klickar på en annons efter att ha sett den. Därmed är det alltså ett mått på hur väl dina sökord presterar och hur tilltalande dina annonser är för de som söker. Om en annons sökord har hög relevans, är det mer sannolikt att användare klickar på den. Detsamma gäller för en annons med välformulerad text.

CTR tecknas i procentform och beräknas genom att antalet användare som klickat på annonsen divideras med antalet som sett den (impressions). Om exempelvis 100 personer sett annonsen och 10 klickat på den, blir CTR lika med 10%:


10 klick / 100 impressions = 10 % CTR


Du finner aktuell CTR för varje annons och sökord under fliken ”campaigns” i ditt AdWords-konto.


klickfrekvens ctr


Om den förväntade klickfrekvensen är högre, är detta fördelaktigt för sökordets Quality score.


Varför är CTR viktig?

CTR är en viktig faktor som påverkar Quality score och har därmed betydelse för position och kostnad. Hur mycket du är beredd att betala per klick, max CPC, avgör tillsammans med Quality score vilken position annonsen får.

Ett bra Quality score leder generellt till en bra position till sänkt kostnad. En bra position leder i sin tur till bättre synlighet vilket ökar sannolikheten att användare klickar på annonsen och därmed att CTR ökar. Sammanfattningsvis underlättar god prestanda medan sämre nyckelvärden hämmar utvecklingen.


Vad är en bra CTR?

En låg CTR kan indikera att förbättringar behövs göras, men det är fler faktorer som spelar roll. Eftersom användare på söknätverket gör aktiva och riktade sökningar, tenderar annonser där att ha högre CTR än på display-nätverket. Marknadsför du ett eget märke på söknätverket bör CTR vara minst 20% (beroende på varumärkesnamn).

Så länge ROI (Return On Investment) är positiv, finns ingen anledning att lägga för stor vikt vid en låg CTR trots att den kan påverka sökordet Quality score. För att begränsa irrelevanta visningar kan det vara fördelaktigt att använda andra match types för samma sökord eller lägga till negativa sökord i kampanjen eller annonsgruppen.


Annons positioner 1

adwords position

När en användare gör en sökning på Google och annonserna listas på resultatsidan, kallas ordningen som annonserna placeras i för position.

Begreppet position är huvudsakligen relevant för söknätverket då Display-nätverket spänner över en bredd av skilda webbplatser. Ju högre upp på sökresultatsidan en annons placeras desto mer synlig blir den för potentiella kunder. Strävan är alltså en så bra position som möjligt.

Det går inte att själv bestämma position då den kalkyleras per automatik utifrån en rad element varje gång en användare gör en sökning innehållandes ett av dina sökord. Positionen fastställs utifrån annonsens Ad rank vilken kalkyleras genom att annonsens Quality score multipliceras med det max CPC som satts. Annonsen med bäst Ad rank får översta placeringen.


adwords positioner ordning


Bilden ovan visar sökresultatet om man söker på ”webbdesignbyrå”


Att den högst betalande alltid får toppositionen är en vanlig missuppfattning. Minst lika viktig är kvaliteten vilken innefattar annonsens CTR och relevans gällande sökord och informationen i annonsen och på landningssidan.

Samtliga av dessa faktorer styr annonsens Quality score, vilket är väsentligt då ett bra kvalitetsresultat leder till lägre kostnader för aktuell position. Ett bra Quality score genererar generellt en bra position vilket ökar annonsen synlighet och därmed sannolikt också CTR, vilken i sin tur är en faktor kopplad till kvalitetsresultatet.

Man kan alltså säga, att Google belönar dem som gjort ett grundligt arbete med att skapa relevanta annonser och landningssidor genom att det blir enklare att få och behålla en bra position med ett ursprungligt bra Quality score.

För att höja positionen finns två tillvägagångssätt, antingen höjs max CPC budet, eller så optimeras företrädesvis Quality score.